درباره ما

 
در سال‌های اخير مقوله حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل ريلي درون شهری يكی از مهم‌ترين مسائل و دغدغه‌های مسئولين كشور بوده است. با توجه به توانمندی‌های موجود صنعت ریلی و با توجه به شرايط خاص كشور و لزوم رشد و توسعه صنعت ريلی، توجه به افزايش سهم ساخت داخل ضروری بوده و لذا جهت پيشبرد اهداف حمل و نقل ريلی و بررسی توانمندی‌های موجود در كشور از لحاظ ميزان ساخت داخل هر يك از تجهيزات اصلي قطار لزوم سياست گذاری محسوس است بنا بر مصالح کشور و رشد صنعت ریلی می توان مجموعه‌های متعددی را در این زمینه دخیل نمود. لذا وجود کانون می‌تواند تعادلی را بین شرکت‌های فعال برقرار نموده و رشد همگانی مجموعه‌های دخیل را موجب گردد. تشکیل این کانون علاوه بر همگرایی بین بازیگران اصلی آن یعنی دانشگاه، صنعت و بازار، می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده در تولیدات داخلی، شرایط رقابت را برای بازیگران خارجی در این حوزه سخت‌تر نموده و آنان را با کاهش قابل توجه قیمت برای ورود به بازار ایران مواجه سازد.
 

فعالیت‌های اصلی

بومی‌سازی

استاندارد

انتقال دانش فنی

صدور گواهی کیفی