«باسمه تعالی»اساسنامه كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار
مقدمه:
در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري(مدظله¬العالی)، با هدف تقويت ارتباط صنعت و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، نيل به اقتصاد مقاومتي و به ویژه سياست¬هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، مصوب سيام (30) جلسه مورخ 15/12/1391 ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور در ذیل شورايِ¬ عالي انقلاب فرهنگي، و در اجراي بند دوم از ماده چهارم آييننامه شماره 1912/92/دش مورخ 30/02/1392 درخصوص «تأسیس و فعالیت کانونهای هماهنگی دانش، صنعت و بازار»، مصوب آن ستاد، به منظور تحقق اقدامات ملی ذيل راهبردهاي كلان «1» و «3» نقشه جامع علمی کشور، كانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار تشكيل ميگردد.

فصل اول: کلیات

تعاريف، اصطلاحات و اختصارات:
ماده (1 )- اصطلاحات و واژههايی که در ماده يک قانون آييننامه شماره 1912/92/دش مورخ 30/02/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعريف شدهاند، به همان مفاهيم در اين اساسنامه نيز به کار میروند. تعاريف، اصطلاحات و اختصارات بکار رفته در این اساسنامه عبارتند از:
معاونت: معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري.
مراکز علمی، پژوهشی و فناوری: دانشگاه¬ها و مراكز آموزش عالی، پژوهشي (پژوهشکده¬ها، پژوهشگاه¬ها و ...)، فناوری (پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد و ...) و کلیه مراکزی که در زمینه تولید علم و فناوری در کشور با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیصلاح فعالیت می-کنند.
صنعت: مشتمل برکلیه فعالان اقتصادی، اعم از بنگاه¬های تولیدی و خدماتی، شرکت¬های دانش¬بنیان و کسب و کارهایی است، که در حیطه تخصصی کانون فعالیت دارند. عضو پیوسته: فردی است که عضویت آن به تأیید مجامع رسیده و دارای حق حضور و حق رأی در جلسات مجامع است.
عضو غیرپیوسته: عضوی که در جلسات مجامع، دارای حق حضور، بدون حق رأی است.

نام کانون و شخصیت حقوقی آن:

ماده (2)- نام کانون عبارت است از "کانون هماهنگی دانش ، صنعت و بازار حمل و نقل ریلی شهری "، که براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت، قوانین و مقررات جاری کشور و این اساسنامه اداره می¬شود.

ماده (3)-کانون دانش، صنعت و بازار، نهادی (مؤسسه¬ای) تصميم¬ساز و تشكلي غيردولتي، غيرانتفاعي و غیرسیاسی است که به منظور افزايش همگرايي، همكاري، هماهنگي، تصميم¬سازي و ارتقاي وحدت رويه پيرامون فعاليت¬هاي بازار، صنعت، دانشگاه¬ها و مؤ¬¬سسات و مراکز پژوهشی و فناوری و ارتقاي نظام نوآوري بخشي در عرصه توسعه و توليد كالا يا خدمات خاص (که زمینه تخصصی فعالیت کانون محسوب می¬گردد) تشكيل مي¬شود. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است؛ و عهده¬دار انجام فعالیت¬های تخصصی مندرج در اساسنامه حاضر و با الزام پوشش¬دهی جامعه هدف متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون در سراسر کشور است.

تابعیت و مدت فعالیت کانون:
ماده (4)- كانون تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و ملزم به رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است؛ و اعضاي آن به نام كانون، حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروهها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده (5)- كانون از تاريخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل و هر سه (3) سال یک¬¬بار ملزم به اخذ مجوز کتبی تأیید ادامه فعالیت کانون از معاونت بوده و در صورت عدم اخذ مجوز تأیید ادامه فعالیت کانون از سوی معاونت، ادامه فعالیت کانون لغو می¬گردد.
تبصره- در صورتی که بر اساس ارزیابی¬های سالیانه و موردی، فعالیت کانون از نظر معاونت مثبت تشخیص داده نشود، مطابق ماده پنجاه و دو (52) اساسنامه حاضر اقدام خواهد شد.
اقامتگاه کانون و شعب آن:

ماده (6)- اقامتگاه و مرکز اصلی کانون، استان تهران شهرستان تهران شهر تهران خیابان کریم خان زند- بعد از خردمند جنوبی- نرسیده به هفت تیر- ساختمان اداری و تجاری کریم خان پلاک 62- بلوک A طبقه 5 واحد 52 کدپستی:1584854717
ماده (7)- تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی¬های قانونی کانون، در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره کانون است.
تبصره- ایجاد شرکت¬های زایشی، نمایندگی¬های خارج از کشور، پس از تصویب در مجمع عمومی عادی امکان¬پذیر است.

مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه کانون:
ماده (8)- مرجع تصویب اساسنامه کانون مجمع عمومی فوق¬العاده است؛ که پس از تأیید معاونت، در اداره ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت می¬شود. تبصره - تغییرات ضروری، پس از طرح و تصویب مجمع عمومی فوق¬العاده به طور عادی و موافقت کتبی معاونت و اجرای مقررات قانونی امکان¬پذیر است.
  فصل دوم: موضوع فعالیت، اهداف و وظایف کانون

موضوع فعالیت کانون:
ماده (9)- موضوع فعالیت تخصصی کانون عبارت است از: حمل ونقل ریلی شهری
اهداف کانون:
ماده (10)- اهداف كانون در زمینه تخصصی فعالیت كانون، به شرح زير است:
10-1- افزایش هم¬گرايي، هماهنگي و هم¬افزایی بين عناصر تأثیرگذار و یا حوزه¬های فاقد متولی در شکل¬دهی و توسعه نظام ملی نوآوری و ارتقاء تعامل ميان نهادهای عرضه و تقاضاي فناوري متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
10-2- شناسایی چالش¬ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش¬بنیان متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
10-3- کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح بنگاه¬های تولیدی و خدماتی، و بهبود فضاي كسب وكار کشور متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
10-4- تقویت و توسعه تعاملات بین¬المللی با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری سایر کشورها به منظور توسعه بازار و صنعت متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون.

وظایف کانون:
ماده (11)- وظايف كانون با تکیه بر علم، فناوری و نوآوری در زمینه تخصصی فعالیت آن به شرح زير است:

11-1- تهيه و تدوين نقشه راه، برنامههاي عملياتي و رويههاي اجرايي كانون و پیاده¬سازی و بکارگیری آن؛
11-2- تسهیلِ دسترسی مخاطبان به بانک¬های اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
11-3- ارايه خدماتِ آموزشی، پژوهشی، مشاورهاي و نظارتي به بنگاههاي اقتصادی، سرمايهگذاران و فعالان اقتصادي و سایر بازیگران اصلی حوزه¬های مرتبط با زمینه فعالیت کانون؛
11-4- کمک به رفع چالش¬های بنگاه¬های اقتصادی در زمینه تخصصی فعالیت کانون، از طريقِ بازارسازی و ایجاد فرصت بازار محصولات فناورانه و نوآورانه، و ارائه پيشنهاد طرحهاي زیربنایی، ملی و تجاريسازي به مراكز علمي و فناوري و ساير مراجع حاكميتي؛
11-5- کمک به تدوین، توسعه، انتقال و تبادل دانش فنی و فناوری براساس نیاز صنعت کشور در زمینه تخصصی فعالیت کانون در سطوح ملی و بینالمللی؛
11-6- پيشنهاد اصلاح، تدوين و اعمال قوانين، مقررات و سياستهاي حمايت و ارتقاي توان تولید و خدمات به مراجع ذیربط؛
11-7- تشویق و ایجاد محرک و هدایت فارغالتحصیلان، صاحب¬نظران و فناوران به ایجاد شرکتهای تخصصی و دانشبنیان در زمینه تخصصی کانون با هماهنگی و اخذ همکاری از نهادهای ذیصلاحِ ذیربط از جمله پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد با هدف توسعه مراکز کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری؛
11-8- رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین¬المللی تأثیرگذار در زمینه تخصصی فعالیت کانون و اطلاع¬رسانی مناسب به مخاطبین؛
11-9- همکاری درجهت توسعه زیرساختهای نوآوری (کسب استاندارد،کسب برند، مالکیت فکری و ...) در زمینه تخصصی فعالیت کانون.

فصل سوم: عضویت
اعضاء و شرايط عضويت:
ماده (12)- اعضای حقیقی و حقوقی فعال در موضوع فعالیت کانون با نوع عضویت و شرایط و ویژگی¬های زیر می¬توانند درخواست عضویت نمایند؛ عضویت اعضاء به نحو پیوسته و یا غیرپیوسته خواهد بود.
12-1- اعضای حقیقی
 افراد صاحب¬نظر، اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران برجسته مرتبط با موضوع فعالیت کانون؛
 اعضای حقیقی انجمنها، تشكلها، مجامع و مراكز صنفي و حرفهاي، اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خوشههای صنعتی و ساير مجامع و تشكلهاي علمي و پژوهشي مرتبط با موضوع فعالیت كانون؛
 افراد خبره و صاحب¬نظر در زمینه¬های اقتصادی، بازار و سایر موارد مرتبط با پویایی کسب و کار، مرتبط با موضوع فعالیت کانون.
12-2- اعضاي حقوقي
 مؤسسات و شركتهاي خصوصی موفق مرتبط با موضوع فعالیت کانون، از جمله شرکت¬های دانش¬بنیان؛
 انجمنهاي علمي،دانشگاه¬ها، مراكز علمي و پژوهشي، قطبهاي علمي، مراكز آموزش عالي تخصصي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد، و سایر نهادها و سازمان¬های مرتبط با موضوع فعالیت كانون؛
 دستگاههاي اجرايي (موضوع ماده پنج (5) قانون مديريت خدمات كشوري) مرتبط با موضوع فعالیت كانون.

تبصره - عضویت اعضای پیوسته به تأیید مجمع و عضویت اعضای غیر پیوسته به تأیید هیأت مدیره کانون خواهد رسید.
ماده (13)- هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي¬گردد، به عنوان حقِ عضويت پرداخت خواهدكرد.
تبصره - پرداخت حقِ عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي کانون براي عضو ايجاد نميكند.

ماده (14)- عضويت در کانون، در يكي از موارد زير خاتمه مييابد:
14-1- استعفاي كتبي؛
14-2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه؛
14-3- موارد قانونی که موجب سلب صلاحیت عمومی اشخاص می¬شود، از جمله حجر، فوت، سوء پیشینه.
14-4- سلب شرایط عضویت اعضای پیوسته با تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیر پیوسته با تصویب هیأت مدیره.
  فصل چهارم: ارکان کانون
اركان كانون:
ماده (15) - اركان كانون عبارتند از:
الف- مجامع عمومی
ب- هیأت مدیره
پ-رئیس کانون
ت- بازرس

الف) مجامع عمومی
ماده (16)- مجامع عمومي کانون صرفاً از گردهمایی اعضای پیوسته و غیرِ پیوسته کانون و با ترکیب نفرات صنعت شصت ¬وپنج درصد (65%)، مراکز علمی، پژوهشی و فناوری سی¬وپنج درصد (35%) و یک (1) نفر منصوب شده از طرف معاونت، به ترتیب قانونی مشروح در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقررات این اساسنامه تشکیل و رسمیت می¬یابد.
تبصره – موارد استثناء با تأیید کتبی معاونت امکان¬پذیر است.
ماده (17)- نوع مجامع، نحوه دعوت و تشکیل، رسمیت، حدِ نصاب جلسات، شیوه رأی¬گیری و همچنین سایر مواردی که در اساسنامه ذکر نگردیده است، بر اساس قوانین و مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره - سایر موارد استثناء به شرح ذیل است:
17-1- مجمع عمومي عادي علاوه بر وظایف تصریح شده در لایحه اصلاحی قانون تجارت، وظیفۀ تصويب و پیگیری اجرای راهبردهای کلان و خطمشيهای کلی كانون و نظارت بر آنها و همچنین پیگیری و اجرای سیاست¬ها و مقررات ابلاغی از سوی معاونت را عهدهدار خواهد بود.
17-2- مجمع عمومي فوقالعاده موظف به تصويب انحلال کانون (قبل از موعد) و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه و تصویب چگونگی تقسیم داراییهای مازاد بر بدهیها و تعهدات در صورت انحلال کانون، حسب مفاد اساسنامه خواهد بود.
17-3- فاصله بین نشر دعوتنامه مجامع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده (10) روز و حداکثر چهل (40) روز خواهد بود.
17-4- هر عضو پیوسته کانون میتواند علاوه بر نمایندة خود حداکثر یک (1) نفر همراه بدون حق رأی، جهت شرکت در مجمع عمومی، به صورت کتبی معرفی کند.
17-5- از صورتجلسات مجامع پس از تهيه و تنظيم و امضاء هیأت رئیسه مجمع، می¬بایست علاوه بر تحویل نسخ آن به مواردی که در اساسنامه حاضر ذکر گردیده است، يک (1) نسخه از صورتجلسات در محل کانون به عنوان اسناد کانون نگهداری شود و یک (1) نسخه نیز به معاونت ارسال گردد.
17-6- هیأت رئیسه مجامع مرکب از یک (1) رئیس، دو (2) ناظر و یک (1) منشی بوده که از بین اعضاء (پیوسته و غیرِ پیوسته) تعیین می¬گردند.

ب- هيأت مدیره کانون:

ماده (18)- اداره کانون بوسیله هیأت مدیره كانون صورت می¬پذیرد. هیأت مدیره متشکل از پنج (5) یا هفت (7) نفر به عنوان عضو اصلی و دو (2) نفر به عنوان عضو علی¬البدل است. که از میان اعضای حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجمع عمومی کانون با رأی مخفی برای مدت سه (3) سال انتخاب میشوند. تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای یک (1) دوره¬ مدیریتی دیگر بلامانع است، موارد استثناء (برای دورۀ سوم به بعد) با کسب مجوز کتبی از معاونت امکان¬پذیر است.
تبصره (1)- در صورتی که هیأت مدیره متشکل از پنج (5) عضو باشد ترکیب اعضاء عبارت از سه (3) نفر از صنعت، یک (1) نفر از مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و یک (1) نفر منصوب توسط معاونت خواهد بود، و در صورتی که ترکیب اعضاء هیأت مدیره متشکل از هفت (7) عضو باشد، ترکیب اعضاء عبارت از چهار (4) نفر از صنعت، دو (2) نفر از مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و یک (1) نفر منصوب توسط معاونت خواهد بود.
تبصره (2)- شرکت اعضای حقوقی در هیأت مدیره، طی اعلام نمایندگی کتبی از سوی اشخاص حقوقی و حداکثر معرفی یک (1) نفر خواهد بود.
تبصره (3)- در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط از یک (1) یا چند نفر از اعضاء اصلی و علی¬البدل هیأت مدیره، اعضای باقیمانده هیأت مدیره و یا بازرس نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق¬العاده می¬بایست به فوریت جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نمایند.
تبصره (4 )- انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرس کانون، توسط مجمع عمومی مؤسس و از آن پس توسط مجمع عمومی عادی خواهد بود.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
ماده (19)- هيأت مديره نماينده قانوني کانون و مسئول اجراي كلية وظايفي است كه به موجب قانون و مقررات بر عهدة كانون گذارده شده است؛ و اختیارات خود را تحت شرایطی که تعیین خواهند نمود به رئیس کانون تفویض خواهند کرد؛ در این تفویض، مسئولیت آنان واگذار نخواهد شد و همچنان پاسخگوی مجمع خواهند بود و هیأت مدیره برای هرگونه اقدام داراي اختيار است، مشروط بر اينكه در حدود فعالیت آنان باشد و به موجب اين اساسنامه يا مقررات، آن موارد از وظايف و اختیارات مجامع عمومی، يا ساير اركان كانون نباشد. از جمله وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

19-1- اجراي راهبردها، سياستها و خطمشيهاي مصوب كانون و انجام اهداف و وظایف مصرحه در اساسنامه حاضر؛
19-2- اداره امور جاري كانون طبق اساسنامه، مصوبات مجامع عمومي، دستورالعمل¬ها؛
19-3- تدوین و اجرای برنامه¬های مالی و عملیاتی سالانه کانون و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی؛
19-4- تهیه و ارسال گزارشهاي دورهاي به درخواست مجمع عمومی؛
19-5- تهيه گزارش سالانه درآمدها و هزينههاي كانون براي تصويب در مجمع عمومی؛
19-6- دريافت و جلب هدايا و كمك¬هاي مالي جهت تحقق اهداف کانون؛
19-7- تشكيل کارگروه¬های تخصصی، تعيين وظايف، نظارت و بررسي نتايج كارشناسي ارايه شده و اتخاذ تصميم پيرامون آنها؛
19-8- هيأت مديره ميتواند هر اقدام و معاملهاي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول انجام دهد. نقل و انتقال اموال غیرمنقول، تبدیل به احسن نمودن آن، ترهين، فكِ رهن و استقراض بانکی پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی امکان¬پذیر است. بدیهی است احکام قضائی صادر شده از سوی مراجع قضائی از شمول این قاعده مستثنی است.
19-9- تهيه گزارش سالانه و تنظيم ترازنامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينههاي کانون براي ارائه و تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مراجع نظارتی در موقع مقرر؛
19-10- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و با حق توكيل به غير؛
19-11- انتخاب و معرفي نمايندگان کانون براي شركت در مجامع مرتبط داخلي و خارجي؛
19-12- اتخاذ تصميم در مورد شرایط عضويت كانون در مجامع و تشكل¬هاي داخلي و خارجي مرتبط با رعايت قوانين و مقررات كشور؛
19-13- بررسی، برنامهریزی و پیگیری اجرای برنامههای عملیاتی مصوب کانون؛

ماده (20)- حکم رئیس هیأت مدیره منتخب (رئیس کانون) توسط معاونت صادر و احکام اعضای هیأت مدیره پس از تصویب در مجمع توسط رئیس کانون صادر خواهد شد. تبصره- احکام اعضای کارگروه¬های تخصصی پس از تصویب در هیأت مدیره، توسط رئیس کانون صادر می¬گردد.
ماده (21)- هيأت مدیره در اولين جلسه خود و حداكثر تا پانزده (15) روز پس از انتخابات، تشكيل جلسه داده و با رأي¬گیری كتبي از بین خود، یک (1) نفر را به عنوان رئیس و یک (1) نائب رئیس و یک (1) نفر را به عنوان دبیر و یک (1) نفر را به عنوان خزانه¬دار انتخاب می-نماید و همچنین می¬تواند برای اعضاء خود سمت¬های قانونی دیگری تعیین نماید.
ماده (22)- هيأت مديره پيشين تا انتخاب و تأييد هيأت مديره جديد از سوي مجمع مسئوليت امور کانون را برعهده خواهد داشت.

تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره:
ماده (23)- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک (1) ¬بار در اقامتگاه کانون، با دعوت رئیس کانون یا دو (2) نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل می¬شود. فاصله بين ارسال دعوتنامه با تاريخ تشكيل جلسه هيأت مديره حداقل سه (3) روز است. مسئولیت اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره (رئیس کانون) و در غیاب وی با نایب رئیس و در غياب آنها به رياست يکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه به انتخاب هیأت مدیره خواهد بود.
ماده (24)- جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد، که در جلسات هیأت مدیره پنج (5) نفره حداقل چهار (4) نفر و در هیأت مدیره هفت (7) نفره حداقل پنج (5) نفر حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت نصف به علاوه یک آراء اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورتی که اعضای هیأت مدیره حاضر در رأی¬گیری به طور مساوی بر امری رأی دادند، نظری حاکم و قاطع خواهد بود که رئیس کانون بر آن موافقت دارد.
ماده (25)- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره، توسط دبیر کانون صورتجلسه¬ای با امضاءِ اعضاء حاضر در جلسه تنظیم می¬شود. صورتجلسه مزبور دارای شماره ترتیب و تاریخ است و نام هر یک از اعضای هیأت مدیره حاضر و غایب، و همچنین خلاصه¬ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در آن درج می¬گردد. كليه مصوبات هيأت مديره در دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت و نگهداري ميشود.
ماده (26)- شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه به تشخيص رئیس کانون تا سه (3) جلسه متوالي و پنج (5) جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
ماده (27)- در صورت استعفاء، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيأت مديره، عضو عليالبدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
ماده (28)- حضور بازرس در جلسات هيأت مديره، بدون داشتن حق رأي مجاز است.
رئیس کانون:
ماده (29)- رئیس هیأت مدیره، ریاست کانون را عهده¬دار خواهد بود.
ماده (30)- كليه مکاتبات رسمی با امضاي رئیس کانون یا نائب رئیس بنابر اختیارات تفویضی رئیس کانون و اسناد مالی و تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترک رئیس کانون یا نایب رئیس (با تفویض کتبی اختیارات مفوضه توسط رئیس کانون) و خزانه¬دار همراه با مهرکانون معتبر است.
پ- بازرس:
ماده (31)- مجمع عمومي عادي یک (1) نفر را به عنوان بازرس اصلي و یک (1) نفر را به عنوان بازرس عليالبدل براي مدت یک ¬¬(1) سال مالی انتخاب مينمايد.
ماده (32)- بازرس باید به صورت کتبی قبول سمت کرده و موافقت کتبی آن در کانون نگهداری گردد.
ماده (33)- تجدید انتخاب بازرس حداکثر برای سه (3) دوره دیگر بلامانع است، موارد استثناء با کسب مجوز کتبی از معاونت امکان¬پذیر است.
ماده (34)- وظايف بازرس به شرح زير است:
34-1- بررسي اسناد و دفاتر مالي کانون و تهيه گزارش براي مجمع عمومي؛
34-2- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد کانون براي اطلاع مجمع عمومي؛
34-3- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع به مجمع عمومي.

تبصره -كليه اسناد و مدارك کانون اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيأت مديره براي بررسي در دسترس بازرس قرارگيرد، بررسی¬های بازرسی نمی¬بایست موجب اختلال در جریان انجام امور کانون گردد و موارد اختلافی توسط مجمع عمومی فوق¬العاده حل و فصل خواهد شد.

فصل پنجم - کارگروههای تخصصی
تشکیل، تعداد، عناوین و اعضای کارگروه¬های تخصصی:
ماده (35)- کانون می¬تواند کارگروههای تخصصی را تشکیل دهد. تعداد و عناوین کارگروههای تخصصی و مقررات حاکم بر آنها به پیشنهاد رئیس کانون به تصویب هیأت مدیره کانون میرسد. کارگروههای تخصصی مرکب از سه (3) الی دوازده (12) عضو هستند که با تصويب هیأت مدیره کانون از بين اعضای کانون يا از بين متخصصين و کارشناسان ذيصلاح برای مدت معین انتخاب میشوند.
تبصره (1) - تجديد انتخاب اعضای هر کارگروه تخصصی برای دورههای متوالی بلامانع است.
تبصره (2)- عضويت نمایندگان اعضای مجمع و هیأت مدیره کانون در کارگروههای تخصصی بلامانع است.
تبصره (3)- در صورت فوت، استعفاء و يا سلب شرايطِ هر یک از اعضای کارگروه تخصصی، جايگزين وی به پيشنهاد رئیس کانون به تصويب هیأت مدیره كانون انتخاب میشود.

ماده (36)- حقالزحمه اعضـای کارگروههای تخصصی را هیأت مدیره کانون تعيين مینمايد.

تشکيل و اداره جلسات کارگروه¬ها:
ماده (37)- انجام امور دفتری و رفع نيازهای کارگروههای تخصصی از نظر ارسال دعوتنامه، تعيين محل جلسات، تنظیم صورتجلسات، دريافت صورتجلسات امضاء شده و بايگانی آنها و رفع ساير نيازهای اداری آنان بر عهده دبير کانون است.
ماده (38)- هر کارگروه تخصصی از بين اعضای خود يک رئيس انتخاب کرده و وی را به هیأت مدیره معرفی مینمايد. رئيس هر کارگروه تخصصی مسئوليت اداره جلسات کارگروه، برنامهريزی جلسات، تعيين دستور هر جلسه و تنظيم صورتجلسات را عهدهدار خواهد بود. همچنين وی رابط کارگروه تخصصی با هیأت مدیره کانون است.
ماده (39)- هـر يک از موضوعات احـاله شده به هر کارگروه تخصصی پروژهای به شمار میآيد، که در پايان آن بايد گزارش يا مقررات تهيه شده همراه با ساعات و هزينه انجام شده برای آن مشخص شده و جهت تصويب به رئیس کانون تسليم شود.
ماده (40)- صورتجلسات هر کارگروه تخصصی دارای شماره ترتیب، تاريخ، ساعت آغاز و پايان جلسه، اسامی حاضرين و غايبين، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه تخصصی میرسد.
ماده (41)- رئیس کانون در گزارشهای دورهای خود بايد ميـزان پيشـرفت وظائف احـاله شده به هر کارگروه تخصصی و هزينههای انجام شده ذيربط را به هیأت مدیره کانون گزارش نمايد.
ماده (42)- عدم حضور هر يک از اعضاء کارگروه تخصصی به دلايل غير موجه در سه (3) جلسه متوالی يا پنج (5) جلسه غيرمتوالی در طی يک (1) ¬سال به تشخيص رئيس کارگروه، به منزله استعفای آن از سمت خود است.
فصل ششم- مقررات تنظیمی کانون
نحوة تنظیم مقررات مورد نیاز کانون:
ماده (43)- مقررات اختصاصی کانون به پیشنهاد هیأت مدیره تهیه، و پس از تصویب در مجمع قابل اجرا خواهد بود.
فصل هفتم- بودجه و مواد متفرقه
ماده (44)- منابع مالی کانون عبارتند از:
44-1- هدايا، كمكهای دولتی و غیردولتی؛
44-2- درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات و انجام پروژه¬ها؛
44-3- حق عضویت اعضاء؛
44-4- سایر منابع.
تبصره- كليه عوايد و درآمدهاي كانون فقط صرف اهداف و وظايف موضوع مواد نه (9)، ده (10) و یازده (11) اين اساسنامه خواهد شد.

ماده (45)- درآمدها و هزينههاي کانون در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال در مجمع عمومي طرح و تصویب خواهد شد.
ماده (46)- كليه وجوه کانون در حساب مخصوصي به نام کانون نزد یکی از بانك¬هاي كشور نگهداري ميشود.
ماده (47)- هيچ¬يك از مؤسسان يا اعضای کانون حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نميتوانند مبادرت به انجام معاملات با کانون نمايند.
ماده (48)- کليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليتهاي کانون در محل كانون نگهداري ميشود و به¬ هنگام مراجعه بازرس و یا اعضای هیأت مدیره در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده (49)- سال مالی کانون، در هر سال از یکم سال جدید شروع و تا بیست و نهم اسفندماه همان سال خواهد بود. بدیهی است، در اولین دوره فعالیت، سال مالی آن از آغاز فعالیت رسمی آن در همان سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

انحلال کانون:
ماده (50)- انحلال كانون در يكي از موارد زير امكانپذير خواهد بود:
50-1- تصويب انحلال كانون در نشست مجمع عمومی فوق¬العاده؛
50-2- عدم تمديد مجوز فعاليت كانون از سوي معاونت؛
50-3- لغو مجوز فعاليت توسط معاونت در رسيدگي به تخلف كانون.

ماده (51)- در صورتي که معاونت مجوز فعالیت کانون را لغو کند، هیأت مدیره کانون موظف است، بلافاصله فعاليت کانون را متوقف و مجمع عمومی فوق¬العاده را جهت انتخاب مديران و ناظران تصفيه دعوت نمايد.

ماده (52)- عملکرد کانون در ارزیابی¬های سالیانه و موردی در نوع و میزان حمایت¬های معاونت از کانون مؤثر خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط،کانون از حمایت¬های معاونت علمی و فناوری محروم و حداکثر ظرف مدت شش (6) ماه موظف به ارتقاء عملکرد خود است و پس از آن، به درخواست هیأت مدیره کانون، ارزیابی مجدد توسط معاونت انجام و در صورت استمرار وضعیت پیشین، عدم تأیید به منزله لغو مجوز فعالیت کانون محسوب شده و در حکم انحلال کانون است.
ماده (53)- در صورت انحلال کانون، دارائیهای آن پس از پرداخت کامل بدهیها و ایفای تعهدات متعلق به اعضاء مجمع کانون خواهد بود، که نحوه تقسيم آن را به پیشنهاد هیأت مدیره، مجمع عمومی فوقالعاده تعیین میکند. تصفیه کانون برطبق مقررات مربوط به تصفیه شرکتها که در اصلاحیه قانون تجارت پیشبینی شده است، صورت میپذیرد. بدیهی است کلیه حقوق (فناوری، مالکیت فکری و ...)، اموال منقول و غیر منقول واگذار و ایجاد شده در اثر حمایت¬های مستقیم دولتی، پس از انحلال با تشخیص و نظارت معاونت صرف حمایت از توسعه فناوری کشور خواهد شد.
خاتمه:
ماده (54)- اين اساسنامه مشتمل بر هفت (7) فصل، پنجاه و چهار (54) ماده و هفده (17) تبصره، در جلسه مورخ 24/8/96 مجمع عمومي مؤسسین/فوق¬العاده کانون به تصويب رسيد و ذیل تمام صفحات آن امضاء گردید.