1- افزایش هم‌گرايي، هماهنگي و هم‌افزایی بين عناصر تأثیرگذار و یا حوزه‌های فاقد متولی در شکل‌دهی و توسعه نظام ملی نوآوری و ارتقاء تعامل ميان نهادهای عرضه و تقاضاي فناوري متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
2- شناسایی چالش‌ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
3- کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، و بهبود فضاي كسب‌ وكار کشور متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
4- تقویت و توسعه تعاملات بین‌المللیِ با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری سایر کشورها به منظور توسعه بازار و صنعت متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون.