دکتر سیدسعید فاضل

رئیس کانون


مهندس سید ابوالفضل بهره دار

نائب رئیس


مهندس علی امام

دبیر


مهندس سیروس جعفری

خزانه دار


 
 

دکتر رضا جواهری

عضو


دکتر شهریار افندیزاده

عضو


دکتر حسین مختاری

عضو


 
 

مهندس فرنوش نوبخت بالو

عضو علی‌البدل


مهندس احمدرضا جعفریان مقدم

عضو علی‌البدل


 
 

دکتر محمدعلی رضوانی

بازرس اصلی


دکتر حمیدرضا احدی

بازرس علی‌البدل