تفاهم همکاری دوجانبه متروی تهران با جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم وصنعت ایران