شرکت کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل ونقل ریلی شهری در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته