شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای اولین بار موفق به دریافت تندیس زرین شد