سومین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار