برگزاری دومین مجمع کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار حمل ونقل ریلی شهری